L'escola endins

Horari
1r D’ESO  ·   2n D’ESO  ·   3r D’ESO  ·   4t D’ESO  ·   1r BATXILLERAT  ·   2n BATXILLERAT  ·  

Calendari

Directori

Consell escolar

Serveis
Menjador  ·   Secretaria  ·   Administració  ·   Esport  ·   Psicopedagogia  ·   Coral  ·   Anglès i francès extraescolar

Política de privacitat

www.sunion.cat garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat. La finalitat de la recollida de dades podrà ser comercial i/o tècnica.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina de www.sunion.cat, podeu enviar un mail a escola@sunion.cat.