1.Introducció

La llengua llatina és la llengua de la civilització romana. És una llengua que ja no es parla, però que té per a nosaltres una extraordinària importància perquè és la llengua mare del català. Estudiar llatí suposa estudiar la nostra història.
Moltes persones del llarg de la història han parlat llatí. Nosaltres estudiarem la gramàtica i la pronunciació del llatí clàssic, el llatí dels grans personatges de la cultura romana: Cèsar, Ciceró, Virgili, August...

 

1.1.La pronunciació del llatí clàssic

És semblant a la llengua castellana amb aquestes diferències:

  1. la c es pronuncia sempre com una k : Cicero  > Kíkero
  2. la u després de q o de g es pronuncia sempre: que > qüe
  3. la g es pronuncia sempre com a gat: gero > guero
  4. la ll es pronuncia sempre com a l·l: bellum > bel·lum
  5. la v s’ha de pronunciar com una u: vivere: uiuere

 

Quant a l’accentuació només cal que recordeu que en llatí no hi ha paraules agudes: totes són planes: Caésar, o esdrúixules (Tàrraco)

P R A C T I CA - H O

2.Les paraules

Totes les paraules llatines es divideixen en dos grups: paraules variables i paraules invariables. Aquesta divisió està feta a partir del concepte d’arrel i de terminacions. Hi ha paraules, també en català, que tenen aquesta mateixa característica: casa/cases: l’arrel és cas- i la terminació és –a o –es; aquestes paraules són les paraules variables. També tenim paraules que no tenen mai cap terminació, com per exemple, avui o perquè; aquestes són les invariables.

 

2.1.Paraules variables

Noms: rosa,-ae (f): rosa, urbs,-is (f): ciutat, os,-oris (n): boca
Adjectius: altus,-a,-um: alt, omnis,-e: tot, sapiens, -entis : savi
Pronoms: ego, tu,- : jo, tu..., is, ea, id: ell, ella...
Verbs: amo, amavi, amatum (1): estimar, rego, rexi, rectum (3): governar


 

2.2.Paraules invariables

Adverbis: nunc: ara, ubi: on
Preposicions: ex: de, cum: amb
Conjuncions: et: i, sed: però
Interjeccions: ecce: vet aquí

En llatí no hi ha articles: això suposarà que tots els noms llatins es poden traduir de tres maneres diferents: per exemple, el nom rosa es pot traduir per la rosa, una rosa o rosa

 

Gramàtica llatina
Noms
Adjectius
Pronoms
Verbs
Adverbis
Preposicions
Conjuncions
Taules
C l a s s i c o r u m - i n i c i